فکرمون

مواضع و برنامه های عدالتخواهان برای مجلس یازدهم

حرکت در جهت ایجاد یک گفتمان، مستلزم حرکت در چارچوبی نسبتاً مشخص و هماهنگ است. از این رو است که ائتاف مجلس عدالتخواه به دنبال تعریف چنین چارچوبی بوده و هر یک از نامزدهای ائتلاف، برای قرار گرفتن در جریانی مستقل، اصیل، تمایزبخش و مقوم عدالتخواهی، خود را باورمند و پایبند به التزاماتی سه گانه دیده اند:

  • نخست التزام ایشان به محورهایی تمایزبخش است؛ محورهایی که در قالب یک مرامنامه گفتمانی، حاکی از وجه تمایز نامزدهای ائتاف مجلس عدالتخواه، نسبت به سایر نامزدها در مقام یک مصلح ساختارهای بنیادین جامعه است.

هر یک از این محورها، ادعاهایی مشخص، گفتمانی و ارزشمدار است که به نوعی معرّف و مقوّم حرکت در چارچوب عدالتخواهی است. بنابراین کسانی که باورمند به این ادعاها نباشد، شاید به جهت تمایزات گفتمانی، امکان همراهی لازم با این جریان را نداشته باشند.

  • دوم التزام به محورهای مرامنامه شخصی است؛ محورهایی که التزام نامزدهای ائتاف مجلس عدالتخواه به آن موجب می شود تا بعد از ورود به مجلس، قواعدی خاص بر شیوه، سطح و سبک زندگی ایشان حاکم شود. از این رو کسی که در قامت یک عدالتخواه به نمایندگی مردم نائل می شود، نه تنها نباید از سبک زندگی عمومی مردم به دور باشد بلکه باید قواعدی خاص و متناسب با گفتمان عدال تخواهی را بر شیوه زندگی خویش بپذیرد.
  • و سوم التزام به عملی ساختن برنامه های راهبردی است؛ برنامه هایی که متناسب با تخصص نامزدهای ائتلاف مجلس عدالتخواه، سیاست ها و خط مشی های کلی حاکم بر تغییرات بنیادین در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور را همراه با جزئیات بیشتری متناسب با گفتمان عدالتخواهی مطرح می سازد.

از این رو یک نماینده مجلس نمی تواند عنوان عدالتخواه را به یدک بکشد اما در خط مشی گذاری ها، تجلّی وجه اینگونه ممیزات با سایر احزاب و گروهها را در ارائه برنامه های مجلس یازدهم لحاظ نکند.

مواضع و برنامه های عدالتخواهان برای مجلس یازدهم را از اینجا دانلود کنید

(لینک کمکی دانلود)